Huishoudelijk reglement

Van harte welkom in het Tarsiciuslokaal op domein Puytvoet, we wensen u alvast een prettig verblijf.


Teneinde uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken, dient u volgende puntjes stipt na te leven:

AANKOMST

Respecteer het opgegeven aankomstuur.
Bij aankomst meldt een groepsverantwoordelijke zich aan bij de verhuurverantwoordelijke(n) in het Tarsiciuslokaal.
Deze overhandigt aan de groepsverantwoordelijke de sleutels en een in te vullen deelnemerslijst.
Er wordt een korte rondgang gemaakt en mogelijke gebreken vastgesteld.
De deelnemerslijst wordt op de eerste dag aan de resident van domein Puytvoet bezorgd.


FIETSEN en VOERTUIGEN

Fietsen moeten in de fietsenrekken worden geplaatst. Motorvoertuigen zijn alleen kortstondig  toegelaten om te lossen en te laden; er zijn ook zijn handkarren en kruiwagens ter beschikking voor  vervoer van materieel.
Gemotoriseerde voertuigen zijn op de parking naast het Tarsiciuslokaal enkel toegelaten voor  vervoer van mensen met een beperking.


HUISDIEREN

Er zijn geen huisdieren toegelaten op het domein en in de gebouwen.


NATUUR

De natuur op Puytvoet is ons zeer dierbaar; respecteer daarom volgende puntjes:
•    In geen geval worden er bomen of struiken gekapt.
•    Wilde bloemen en planten geven kleur aan het domein, laat ze dus ongemoeid.
•    Laat geen afval  rondslingeren (*).
•    Hout voor kook- en kampvuur halen we niet zomaar uit de natuur; wendt u tot de  ‘Eekhoorn’.


LAWAAI

Geluidsinstallaties horen niet thuis in openlucht en zijn er dus streng verboden.  Indien u toch niet zonder kunt, gebruik die dan uitsluitend binnenskamers en stoor vooral uw buren niet.
Respecteer de stilte voor 8u en na 22u; denk aan de andere aanwezigen en de buren.


ROKEN

Op het gehele domein, inclusief de gebouwen, geldt rookverbod.


PIONIEREN

Pioniershout (geen touw) is vrij ter beschikking via de ‘Eekhoorn’. Na gebruik echter dient dit terug in het houthok te worden gelegd.


KAMPVUUR

Voor het houden van kampvuur gelden bijzondere richtlijnen, afhankelijk van specifieke omstandigheden zoals risicovolle weersituaties.  Kampvuren moeten gehouden worden in een vuurschaal of vuurkorf (zelf mee te brengen of te huren in de Eekhoorn) en op een toegewezen plaats.


VEILIGHEID

Sluit, bij het tijdelijk verlaten van het domein (voor tochten…), de gebouwen (en tenten) zo goed mogelijk af om diefstal te vermijden.
Slaapzaal- en kamerdeuren mogen tijdens het slapen in geen geval afgesloten worden.
De plaatselijke veiligheidsaanduidingen en –voorschriften zijn strikt te volgen. De groep draagt zelf de verantwoordelijkheid voor ongevallen, brand… die een gevolg zijn van het ingrijpen in veiligheidsmaatregelen (bv. het afdekken van noodverlichting, het plaatsen van bedden voor de nooduitgangen, het barricaderen van vluchtwegen, het uitschakelen van branddetectoren…).
Het Tarsiciuslokaal is in het kader van de brandveiligheid voorzien van rookmelders en voldoende brandblussers. De huurder zal enkel verantwoord gebruik maken van de toestellen.
Bij onregelmatig gebruik wordt automatisch van elke brandblusser waarvan het zegel beschadigd is, de kostprijs van het hervullen aangerekend.
Alle aanwezige toestellen en apparatuur worden met zorg gebruikt (volgens handleiding infomap) en enkel waarvoor zij voorzien zijn.  Het is verboden extra gas- of elektrische toestellen vast aan te sluiten of te verwijderen.
De huurder staat zelf in voor E.H.B.O-materiaal.
In geval van nood en indien de Puytvoetverantwoordelijke het nodig acht, heeft deze het recht om te allen tijde de gebouwen te betreden en/of te controleren.


ENERGIE

Wees zuinig met gas, water en elektriciteit, ook voor de buitenverlichting. Bij gebeurlijke problemen dient onmiddellijk de Puytvoetverantwoordelijke te worden gewaarschuwd.


SCHOONMAAK

Keuken- en badhanddoeken moeten zelf meegebracht worden, alsook poetsproducten en  toiletpapier. Hygiënische verbanden worden niet doorgespoeld, maar zorgvuldig verpakt in de sanitaire  vuilnisbakjes gedeponeerd, die regelmatig dienen geledigd en gereinigd te worden, ook bij vertrek.  Alle gebouwen en gebruikte terreinen moeten proper en netjes te worden achtergelaten, koelkast  en diepvriezer leeggemaakt, gereinigd, de stekker uitgetrokken en de deuren opengezet;
gaskranen dichtgedraaid.


SCHADE

De groepen en groepsverantwoordelijken die gebruik maken van het domein Puytvoet zullen zelf instaan voor alle schadelijke gevolgen (schadevergoedingen, administratieve boetes, dwangsommen, …) indien zij het huishoudelijk reglement niet naleven.  Ingeval de vzw Puytvoet en/of de vzw Sint-Tarsicius door derden zou worden aangesproken voor inbreuken, begaan door gebruikers van het domein,  zullen de vzw Puytvoet en/of de vzw Sint-Tarsicius die verhalen op de overtreders.


ALGEMEEN GEBRUIK LOKAAL

Meubilair, op uitzondering van tafels, banken en stoelen, mag niet naar buiten worden gebracht. Tafels, banken en stoelen worden ’s nachts en als het regent binnen geplaatst.
Er mag niets op of aan de wanden, muren, meubilair of wat dan ook worden geschreven, getekend, gekleefd, geprikt, gekerfd of genageld; gebruik de daarvoor voorziene borden.
Het is verboden om materiaal op te hangen of te bevestigen aan de dakconstructie, noch binnen noch buiten.
Op deuren, omlijstingen, muren en plafonds mag niets worden geschreven of worden bevestigd met lijm, plakband, tape, nietjes, (duim)spijkers of nagels.
Het is verboden ladders tegen het lokaal te plaatsen en/of het dak te betreden.
Het is verboden commerciële activiteiten te organiseren tijdens de verblijfsperiode, dit is enkel toegestaan na akkoord met de verhuurder/eigenaar.


VERTREK

Bij vertrek worden de controle- en inventarislijst overlopen door de verhuurverantwoordelijke(n) van  Sint-Tarsicius en worden mogelijke afwijkingen en/of tekorten vastgesteld. Alle meubilair, bestek,  keukengerei, … dient zich op de originele plaats te bevinden zoals opgegeven in de infomap. Alle  buitendeuren en ramen worden afgesloten. Een grondige inspectie door de  verhuurverantwoordelijke(n) volgt nog na vertrek doch vooraleer een volgende groep in het Tarsiciuslokaal wordt toegelaten.


AFREKENING

Er kan op verschillende wijzen afgerekend worden:
•    voorafbetaling van een voorschot en het saldo bij vertrek
•    via smartphone
•    contant
•    per overschrijving indien overeengekomen

De betaalde waarborg wordt niet verrekend met de verblijfsafrekening.


WAARBORG

De waarborg wordt geheel of gedeeltelijk (afhankelijk van de schade of het niet naleven van het huishoudelijk reglement) uiterlijk binnen dertig dagen, via de bank terugbetaald.


(*)  AFVAL

In de ‘Eekhoorn’ zijn vuilniszakken en afvalvaten te verkrijgen.
Sorteer dus het afval:

•    Grijze zak tegen betaling: restafval
•    Blauwe zak tegen betaling: PMD
•    Afvalvat: etensresten zonder verpakking
•    Papier en karton: mee te nemen
•    Glas : mee te nemen
Er staan glasbollen op volgende locaties:
-    hoek Industriepark-West / Dendermondsesteenweg
-    Reynaertpark, zijstraat van de Kapelstraat
-    Kon. Fabiolapark (aan alle woonblokken)
Volle zakken en het afvalvat moeten naar de Eekhoorn worden gebracht.
Olie, vet of afvalstoffen, andere dan water, worden nooit in toiletten of in de riolering gegoten. Kookvetten worden afgegoten in een blik en naar het containerpark gebracht.