PUYTVOET - ALGEMENE VOORWAARDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Van harte welkom op het Kampeer- en Speelplein PUYTVOET

Algemene voorwaarden voor alle jeugdverblijven die worden verhuurd door de vzw Kampeer en Speelplein Puytvoet

 1. De specifieke verblijfsvoorwaarden per jeugdverblijf en/of kampeergrond zijn opgenomen in dit huishoudelijk reglement. Deze maken samen met de  huurovereenkomst, de tarieven en deze algemene voorwaarden deel uit van de overeenkomst tussen partijen.

 2. Tarieven en boekingen
 • De tarieven zijn geldig van 1 januari tot 31 december, het is de vzw Puytvoet toegelaten jaarlijks de prijzen te herzien.
 • De tarieven die worden toegepast zijn die van het jaar van het verblijf.
 • Er zijn verschillende tariefcategorieën zoals blijkt uit de gegevens op de website van de vzw Puytvoet. Deze categorie dient aangegeven door de kandidaat-huurders in het aanvraagformulier.
 • Indien de vzw Puytvoet vaststelt dat de huurder niet aan de voorwaarden voor de in het aanvraagformulier opgegeven prijscategorie voldoet zal deze worden aangepast.
 • Voor ieder verblijf wordt een minimum aantal deelnemers aangerekend zoals blijkt uit de tariefgegevens op de website van Puytvoet
 1. De boeking is pas definitief na terugzending van de getekende overeenkomst én betaling van de waarborg, zoals aangegeven in de huurovereenkomst, op de bankrekeningnummer  BE27 9799 9276 3073 van vzw Puytvoet, Sint-Niklaas en dit binnen de 5 dagen na ondertekening ervan.

 2. De raming van de verblijfskost, zoals die wordt berekend aan de hand van de gegevens op het aanvraagformulier en vermeld op de huurovereenkomst, dient volledig voldaan, door overschrijving op de bankrekening van de vzw Puytvoet, ten minste 8 dagen voor de start van het verblijf Bij niet betaling van de verblijfskost kan de betrokken huurder geen toelating krijgen tot het verblijf en zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.

 3. Bij het einde van het verblijf zal de huurder een afrekening ontvangen op basis van het werkelijke aantal deelnemers en rekening houdend met de kosten voor nutsvoorzieningen ‘allerlei’ (vuilniszakken brandhout, vuurkorf, bbq...). De vooraf betaalde waarborg zal niet worden aangewend voor deze eindafrekening. Deze afrekening is geen eindafrekening voor slot van alle rekeningen, maar een indicatie van het, behoudens misslag, aan te rekenen bedrag op basis van de alsdan door de puytvoetverantwoordelijke gekende gegevens.  De verhuurder behoudt het recht om de waarborg te gebruiken als dekking voor het herstellen van de door de huurder eventueel aangerichte schade, extra reiniging… (eventueel met inbegrip van werkuren), ontbreken van keukenmateriaal of voor de aankoop van ontbrekende stukken uit inventaris en indien het huishoudelijk reglement niet wordt nageleefd.  Indien deze kosten groter zijn dan de terug te betalen waarborg, kan een extra vergoeding gevorderd worden van de huurder.

 4. Diegene die het verblijf organiseert voor een groep is verantwoordelijk voor de betaling van de volledige afrekening.

 5.  De accommodatie moet worden schoongemaakt volgens de richtlijnen ‘HOE MAAK IK SCHOON’ ter plaatse. Na controle van de infrastructuur en inventarissen worden eventuele schade, bijkomende schoonmaak, ook wanneer die zou worden vastgesteld na het vertrek van de huurder, aangerekend aan de huurverantwoordelijke.  De verhuurverantwoordelijke van vzw Puytvoet brengt de huurder hiervan zo snel als mogelijk op de hoogte.

 6. Diegene die het verblijf van een groep organiseert is verantwoordelijk voor de verzekering voor zowel de groep als de individuele leden van deze groep voor schade die zij kunnen berokkenen aan vzw Puytvoet of de gebruikers van de accommodatie van de vzw Puytvoet. Het bewijs van het afsluiten van deze verzekering wordt te allen tijde en op eenvoudig verzoek voorgelegd aan de verhuurder.

 7. Annulering
 • Onder annulering wordt het volledig afzeggen van het verblijf begrepen. Annulering kan enkel per mail gebeuren.
 • Bij annulering worden, behoudens in geval van overmacht (overmacht dient bewezen door de huurder), kosten aangerekend gelijk aan de verblijfkost voor het minimum aantal in rekening te brengen deelnemers voor de betrokken gebouw. Bij annulering van een kampeergrond wordt de annuleringkost bepaald door het bedrag van de waarborg.  Indien de accommodatie alsnog deels of volledig kan worden verhuurd aan een derde partij, wordt de annuleringskost al naar gelang deels of volledig terugbetaald.
 • Bij annulering minder dan 14 dagen voor aankomst wordt het volledige bedrag van het verblijf, berekend op basis van de gegevens van het aanvraagformulier en de tarieven die op dat moment van toepassing zijn, aangerekend.
 • De annuleringskosten betreffen een forfaitaire vergoeding voor de verbreking van de huurovereenkomst.
 1. Alle afrekeningen van de vzw Puytvoet zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na datum van het overmaken ervan aan de betrokken huurder, behalve wanneer een uitzondering werd overeengekomen. Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, rente verschuldigd zijn op het openstaande bedrag, aan het tarief van de wettelijke rente.

 2. Voor geschillen zijn enkel de rechtbanken bevoegd die territoriaal bevoegd zijn voor de plaats van de zetel van vzw Kampeer- en speelplein Puytvoet.

Huishoudelijk reglement

AANKOMST

Respecteer het opgegeven aankomstuur.  Gelieve, indien ervan zal afgeweken worden, te bellen naar het domein op nummer 0032 472 63 24 85.

Bij aankomst meldt een huurverantwoordelijke zich aan bij de  Puytvoetverantwoordelijke in het gebouw ‘Eekhoorn’.

Aan de huurders wordt het geboekte gebouw en/of de kampeergrond toegewezen.

Alvorens het gebouw te betreden of de kampeergrond in gebruik te nemen overhandigt de Puytvoetverantwoordelijke aan de huurverantwoordelijke de sleutels, een in te vullen aanwezigheidslijst en een inventarislijst van de keuken. Er wordt een korte rondgang gemaakt en mogelijke gebreken vastgesteld.  Er zal tevens een beknopte versie van het huishoudelijk reglement ter ondertekening worden voorgelegd.

De aanwezigheidslijst wordt op de eerste dag aan de Puytvoetverantwoordelijke bezorgd. Dit is verplicht, (tijdelijke verblijfsvergunning) ook voor kampeerders.


FIETSEN en VOERTUIGEN

Fietsen moeten in de fietsenrekken worden geplaatst. Motorvoertuigen zijn alleen kortstondig toegelaten om te lossen en te laden; er zijn ook  handkarren en kruiwagens ter beschikking voor vervoer van materieel.


HUISDIEREN

Er zijn geen huisdieren toegelaten op het domein en in de gebouwen.


NATUUR

De natuur op Puytvoet is ons zeer dierbaar; respecteer daarom volgende puntjes:

 • In geen geval worden er bomen of struiken gekapt.
 • Wilde bloemen en planten geven kleur aan het domein, laat ze dus ongemoeid.
 • Laat geen afval rondslingeren (*).
 • Hout voor kook- en kampvuur halen we niet zomaar uit de natuur; wend je tot de ‘Eekhoorn’.

LAWAAI

Geluidsinstallaties horen niet thuis in openlucht en zijn er dus streng verboden.  Indien je toch niet zonder kan, gebruik die dan uitsluitend binnenskamers doch stoor vooral je buren niet.

Respecteer de stilte voor 8u en na 22u; denk aan de andere aanwezigen en de buren.

.


ROKEN

Op het gehele domein, inclusief de gebouwen, geldt rookverbod.

Echter alleen buiten aan de astonnen bij de gebouwen wordt roken gedoogd.

Nooit roken in de bossen.


PIONIEREN

Pioniershout (geen touw) is vrij ter beschikking via de ‘Eekhoorn’. Na gebruik echter dient dit terug in het houthok te worden gelegd


KAMPVUUR

Voor het houden van kampvuur gelden bijzondere richtlijnen, afhankelijk van specifieke omstandigheden zoals risicovolle weersituaties.  Kampvuren moeten gehouden worden in een vuurschaal of vuurkorf (zelf mee te brengen of te huren in de Eekhoorn) en op een toegewezen plaats


SPEELPLEINEN

Voor het houden van kampvuur gelden bijzondere richtlijnen, afhankelijk van specifieke omstandigheden zoals risicovolle weersituaties.  Kampvuren moeten gehouden worden in een vuurschaal of vuurkorf (zelf mee te brengen of te huren in de Eekhoorn) en op een toegewezen plaats


VEILIGHEID

Sluit, bij het tijdelijk verlaten van het domein (voor tochten…), de gebouwen (en tenten) zo goed mogelijk af om diefstal te vermijden.

Slaapzaal- en toegangsdeuren mogen tijdens het overnachten in geen geval afgesloten worden.

De plaatselijke veiligheidsaanduidingen en –voorschriften zijn strikt te volgen. De huurder draagt zelf de verantwoordelijkheid voor ongevallen, brand… die een gevolg zijn van het ingrijpen in veiligheidsmaatregelen (bv. het afdekken van noodverlichting, het plaatsen van bedden voor de nooduitgangen, het barricaderen van vluchtwegen, het uitschakelen van branddetectoren…).

In geval van nood en indien de Puytvoetverantwoordelijke het nodig acht, heeft deze het recht om te allen tijde de gebouwen te betreden en/of te controleren.


ENERGIE

Wees zuinig met gas, water en elektriciteit, ook voor de buitenverlichting. Bij gebeurlijke problemen dient onmiddellijk de Puytvoetverantwoordelijke te worden gewaarschuwd.


SCHOONMAAK

Keuken- en badhanddoeken moeten zelf meegebracht worden, alsook poetsmateriaal en toiletpapier; bezems, dweilen en aftrekkers zijn aanwezig.

Hygiënische verbanden worden niet doorgespoeld, maar zorgvuldig verpakt in de sanitaire vuilnisbakjes gedeponeerd, die regelmatig dienen geledigd en gereinigd te worden, ook  bij vertrek.  

Alle gebouwen en gebruikte terreinen dienen proper en netjes te worden achtergelaten, verwarming afgezet, koelkast en diepvriezer leeggemaakt, gereinigd, de stekker uitgetrokken en de deuren opengezet; gaskranen dichtgedraaid.


SCHADE

De huurders en de huurverantwoordelijken die gebruik maken van het domein Puytvoet zullen zelf instaan voor alle schadelijke gevolgen (schadevergoedingen, administratieve boetes, dwangsommen, …) indien zij het huishoudelijk reglement niet naleven.  Ingeval de vzw Puytvoet door derden zou worden aangesproken voor inbreuken, begaan door gebruikers van het domein,  zal de vzw Puytvoet die verhalen op de overtreders.

Bij het einde van het verblijf zal de aanwezige Puytvoetverantwoordelijke een summiere controle uitvoeren.  In de dagen na het verblijf zal een grondige controle worden uitgevoerd (inventaris, opkuis, eventuele schade, ontbrekende materialen).  Tevens zal het verblijf van de huurder worden geëvalueerd op naleving van de voorwaarden en het huishoudelijk reglement.   De huurder zal zo snel als mogelijk worden op de hoogte gebracht van de resultaten van deze grondige controle en evaluatie.

Indien de opkuis van de gehuurde lokalen op kampeerterreinen niet voldoet zullen de extra uren die door Puytvoet moeten worden besteed aan de opkuis worden aangerekend aan 35 € per uur, ontbrekende of kapotte materialen en uitrusting zullen worden aangerekend aan kostprijs.

Het niet naleven van het huishoudelijk reglement – hetgeen op zich schade met zich meebrengt voor de verhuurder - zal worden gesanctioneerd bij middel van een door de verhuurder forfaitair vast te stellen vergoeding.


SLAAPRUIMTES ( indien van toepassing )

Slaapzaalmeubilair en matrassen mogen niet buiten worden gebruikt.

Voor de matrassen moeten worden meegebracht: hoeslakens 80 x 200 cm + lakens/dekens en/of slaapzak evenals hoofdkussens.


PLAKKEN/PRIKKEN/TEKENEN

Er mag niets op of aan de wanden, muren, meubilair of wat dan ook worden geschreven, getekend, gekleefd, geprikt, gekerfd of genageld; gebruik de prikborden


SANITAIR

Het sanitair binnen de gebouwen en het centraal sanitair blok zijn er om de huurders de mogelijkheid te geven in te staan voor de persoonlijke hygiëne van de leden en mogen niet aangewend worden als speelplaats

 

Deze faciliteiten mogen ook niet gebruikt worden voor de afwas, daartoe zijn in de keukens van de lokalen de nodige voorzieningen en zijn er speciale afwasbakken bij het centraal sanitair blok.

 

Indien verschillende groepen gelijktijdig op Puytvoet verblijven dienen zij, in onderling overleg, een beurtrol te bepalen voor het dagelijks schoonmaken en schoonhouden van het sanitair blok.


(*)  AFVAL

In de ‘Eekhoorn’ zijn vuilniszakken en afvalvaten te verkrijgen.

Sorteer dus het afval:

 • Grijze zak tegen betaling: restafval
 • Blauwe zak tegen betaling: PMD
 • Afvalvat - gratis: etensresten zonder verpakking
 • Papier en karton: mee te nemen
 • Glas : mee te nemen

Er staan glasbollen op volgende locaties:

 • hoek Industriepark-West / Dendermondsesteenweg
 • Reynaertpark, zijstraat van de Kapelstraat
 • Fabiolapark (aan alle woonblokken)

Volle vuilniszakken en het afvalvat moeten naar de Eekhoorn worden gebracht.


VERBLIJFSKOST

Puytvoet zal een raming van de verblijfskost (huurvoorschot) kenbaar maken via de huurovereenkomst, die moet afgerekend worden ten laatste 8 dagen voor aankomst.

Bij vertrek wordt het restsaldo (extra personen/nutsverbruik/afval/’Allerlei’/…) geregeld.


VERTREK

Bij vertrek, dus na het opruimen van gebruikte lokalen en terreinen, meldt een  groepsverantwoordelijke zich in de ‘Eekhoorn’ voor eindcontrole en afrekening.  De Puytvoetverantwoordelijke maakt samen met de groepsverantwoordelijke een rondgang en  worden mogelijke afwijkingen vastgesteld.
Vooraleer, na vertrek, een volgende groep in het gebouw wordt toegelaten, volgt evenwel een  grondige inspectie en controle van de inventarislijst.

 


VERBLIJFSAFREKENING

Er kan op verschillende wijzen het saldo betaald worden:

 • via smartphone/Payconiq
 • contant
 • per overschrijving indien overeengekomen

De waarborg wordt niet verrekend met de verblijfsafrekening; zie hieronder.


WAARBORG

De verhuurder behoudt het recht om de waarborg te gebruiken als dekking voor het herstellen van de door de huurder aangerichte schade, extra reiniging… (eventueel met inbegrip van werkuren), ontbreken van keukenmateriaal of voor de aankoop van ontbrekende stukken uit inventaris en indien het huishoudelijk reglement niet wordt nageleefd.  Indien deze kosten groter zijn dan de terug te betalen waarborg, kan een extra vergoeding gevorderd worden van de huurder.

De waarborg wordt geheel of gedeeltelijk (afhankelijk van de schade of het niet naleven van het huishoudelijk reglement) uiterlijk binnen dertig dagen, via de bank terugbetaald.


EXTRA PUNTJE VOOR HUURDERS VAN DE ZEVELING

Het binnenmeubilair mag niet naar buiten worden gebracht; ook de bedden en matrassen worden niet verplaatst.

De toegang tot de Technische Ruimte is beperkt tot de huurverantwoordelijke of zijn aangestelde om, indien nodig, zekeringen te herstellen of de gastoevoer af te sluiten in geval van gevaar; een Puytvoetverantwoordelijke dient dan onmiddellijk te worden verwittigd.

De dreef tussen de Zeveling en de Puitvoetstraat is strikt privé en mag uitsluitend door de omwonenden worden gebruikt; dit is vastgelegd bij politiebevel


 Wenst u meer informatie over de regelgeving rond toeristische logies?
 Of wil u een klacht indienen tegen dit logies?
 Neem dan contact op met Toerisme Vlaanderen.

 TOERISME VLAANDEREN
 Grasmarkt 61  - 1000 Brussel
 Tel: +32 2 504 04 00

 Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 web: www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet